پوز فروشگاهي مدلEZ-45

سیستم POS فروشگاهی مدل EZ-45

توضيح فارسي : سیستم فروشگاهی پوز دارا مدل EZ45
این دستگاه یک سیستم تخصصی جهت مصارف ویژه در پایانه های فروش قرار میگیرد . وبه کاربر اجازه میدهد تا با بکاربردن از لوازم سخت افزاری و قابلیت نرم افزاری فراوان قسمت فروش یک فروشگاه را کنترل نماید البته این کار باسرعت زیاد و دقت فراوان انجام خواهد شد .
این قبیل دستگاه ها میتواند به صورت سینگل یا تک کاربره به خدمت گرفته شوند و یا میتوانند به صورت چند کاربره در نقاط مختلف یک فروشگاه میتوان استفاده کرد البته در این موارد یک سیستم رایانه قوی به صورت سرور مرکزی در یک نقطه فروشگاه میتواند به عنوان دستگاه مادر به کلیه سیستم های فروش معرفی میگردد البته این کار توسط مدیر سیستم انجام خواهد شد همینطور سطح دسترسی هایمختلفی را میتوان جهت کاربران مختلف ایجاد نمد تا کار بران در حیطه کاری خود فقط فعالیت نمایند . البته میتوانید