اسكنر باركدخوان DATALOGIC QUICK SCAN I

اسکنر بارکد خوان نوری(ccd).قابلیت خواندن بارکد از فاصله 45 سانتیمتر.با پایه.ساخت امریکا
بهترین گزینه برای دفاتر پست و پست بانک جهت خواندن قبوض آب.برق.تلفن و.......