اسکنر بارکد خوان AVASYS ACS 001

بارکد اسکنر آواسیس ACS 001

 

بارکد اسکنر آواسیس ACS 001

توضيح فارسي : بارکد اسکنر نوری بدون پایه
تک کلیدی و اتومات.